Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТОМАК»

Повідомлення

про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «ТОМАК»

(далі за текстом також - Товариство)

 

Шановний акціонер!

Повідомляємо про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТОМАК» (код за ЄДРПОУ 14307305, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15), які відбудуться 23.04.2014 р. о 09 год. 00 хв. в приміщенні актової зали Оздоровчого центру «Джерело», що розташоване за адресою: 04075, м. Київ, вул. Курортна, буд. 4.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових (річних) загальних зборах акціонерів Товариства: з 08 год. 00 хв. до 08 год. 50 хв. 23.04.2014 р. за місцем проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових (річних) загальних зборах акціонерів Товариства: 16.04.2014 р., станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

  1. Затвердження порядку ведення (регламенту) чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Про звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  3. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  4. Про звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  5. Про затвердження річного звіту та фінансового результату Товариства за 2013 рік.
  6. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2013 рік.
  7. Про затвердження договорів Товариства за 2013 рік.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ТОМАК» за 2013 рік, (тис. грн.)

Найменування показника

Звітний період

2013 р.

Попередній період

2012 р.

Усього активів

141355

55364

Основні засоби

137015

46925

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

537

770

Сумарна дебіторська заборгованість

1965

1806

Грошові кошти та їх еквіваленти

494

340

Нерозподілений прибуток

(6216)

(11644)

Власний капітал

65578

5559

Статутний капітал

7987

7987

Довгострокові зобов'язання

33405

36017

Поточні зобов'язання

55778

13788

Чистий прибуток (збиток)

344

(4482)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

31949485

31949485

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

66

86

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, при собі необхідно мати: акціонерам Товариства – паспорт; представникам акціонерів Товариства – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

З матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, можна ознайомитися у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., за адресою: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15, адміністративний корпус ПАТ «ТОМАК», 2 поверх, приймальня голови правління Товариства, а в день проведення загальних зборів – також, у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Веремчук В.В., довідки за телефоном: (044) 417-50-59.

Правління ПАТ «ТОМАК»

 

Опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 17.03.2014 р. № 51.