Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТОМАК»

(далі за текстом також - Товариство)

 

Шановний акціонер!

Повідомляємо про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТОМАК» (код за ЄДРПОУ 14307305, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойко, 15/15), які відбудуться 22.04.2015 р. о 09 год. 00 хв. в приміщенні конференц зали Санаторного комплексу «Пуща-Озерна», 1-корпус, 3-поверх, що розташоване за адресою: 04075, м. Київ, смт. Пуща-Водиця, 14-лінія.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових (річних) загальних зборах акціонерів Товариства: з 08 год. 00 хв. до 08 год. 50 хв. 22.04.2015 р. за місцем проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових (річних) загальних зборах акціонерів Товариства: 16.04.2015 р., станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.      Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2.      Про звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3.      Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4.      Про звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.      Про затвердження річного звіту та фінансового результату Товариства за 2014 рік.

6.      Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2014 рік.

7.      Про затвердження договорів Товариства за 2014 рік.

8.      Про вчинення значних правочинів Товариства.

9.      Про уповноваження голови правління на укладення (підписання) значних правочинів Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ТОМАК» за 2014 рік, (тис. грн.)

Найменування показника

Звітний період

2014 р.

Попередній період

2013 р.

Усього активів

191837

141355

Основні засоби

188207

137015

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

573

537

Сумарна дебіторська заборгованість

1942

1965

Грошові кошти та їх еквіваленти

247

494

Нерозподілений прибуток

(10419)

(6216)

Власний капітал

61375

65578

Статутний капітал

7987

7987

Довгострокові зобов'язання

61197

33405

Поточні зобов'язання

96605

55778

Чистий прибуток (збиток)

(4203)

344

Середньорічна кількість акцій (шт.)

31949485

31949485

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

61

66

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, при собі необхідно мати: акціонерам Товариства – паспорт; представникам акціонерів Товариства – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

З матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, можна ознайомитися у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., за адресою: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойко, 15/15, адміністративний корпус ПАТ «ТОМАК», 2 поверх, приймальня голови правління Товариства, а в день проведення загальних зборів – також, у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Веремчук В.В., довідки за телефоном: (044) 417-50-59, (044) 425-30-87.

Правління ПАТ «ТОМАК»

 

Опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 20.03.2015 р. № 54.