Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТОМАК»

(далі за текстом також – ПАТ «ТОМАК» або Товариство)

Шановний акціонер!
Повідомляємо про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТОМАК» (код за ЄДРПОУ 14307305, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойко, 15/15), які відбудуться 12.04.2016 р. о 09 год. 00 хв. в приміщенні Санаторного комплексу «Пуща-Озерна», 1-корпус, 1-поверх, що розташований за адресою: 04075, м. Київ, смт. Пуща-Водиця, 14-лінія.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових (річних) загальних зборах акціонерів Товариства: з 08 год. 00 хв. до 08 год. 50 хв. 12.04.2016 р. за місцем проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових (річних) загальних зборах акціонерів Товариства: 06.04.2016 р., станом на 24 годину.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1.    Про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК».
2.    Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК».
3.    Про звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ТОМАК» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4.    Про звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ТОМАК» та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5.    Про звіт Наглядової ради ПАТ «ТОМАК» та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6.    Про затвердження річного звіту та фінансового результату ПАТ «ТОМАК» за 2015 рік.
7.    Про розподіл прибутку (збитку) ПАТ «ТОМАК» за 2015 рік.
8.    Про затвердження договорів ПАТ «ТОМАК» за 2015 рік.
9.    Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ТОМАК». Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
10.    Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ТОМАК». Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ТОМАК».
11.    Про затвердження Статуту ПАТ «ТОМАК», у новій редакції.
12.    Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ТОМАК», у новій редакції.
13.    Про затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ «ТОМАК», у новій редакції.
14.    Про затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ТОМАК», у новій редакції.
15.    Про затвердження Положення про Правління ПАТ «ТОМАК», у новій редакції.
16.    Про затвердження договорів Товариства за 2015 рік.
17.    Про вчинення значних правочинів ПАТ «ТОМАК».
18.    Про уповноваження голови правління на укладення (підписання) значних правочинів ПАТ «ТОМАК».
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ТОМАК» за 2015 рік, (тис. грн.)
Найменування показника    Звітний період
2015 р.    Попередній період
2014 р.
Усього активів    192448    191837
Основні засоби    187832    188207
Довгострокові фінансові інвестиції    -    -
Запаси    537    573
Сумарна дебіторська заборгованість    1270    1942
Грошові кошти та їх еквіваленти    64    247
Нерозподілений прибуток    (32109)    (10419)
Власний капітал    39685    61375
Статутний капітал    7987    7987
Довгострокові зобов'язання    61197    61197
Поточні зобов'язання    112367    96605
Чистий прибуток (збиток)    (21690)    (4203)
Середньорічна кількість акцій (шт.)    31949485    31949485
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)    -    -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду    -    -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)    58    61
У загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, при собі необхідно мати: акціонерам Товариства – паспорт; представникам акціонерів Товариства – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
З матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, можна ознайомитися у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., за адресою: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойко, 15/15, адміністративний корпус ПАТ «ТОМАК», 2 поверх, приймальня голови правління Товариства, а в день проведення загальних зборів – також, у місці їх проведення.
Посадова особа Товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Черевичко С.А., довідки за телефоном: (044) 425-30-87.
Правління ПАТ «ТОМАК»