Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОМАК"

2. Код за ЄДРПОУ

14307305

3. Місцезнаходження

04080, Київ, Вiкентiя Хвойко

4. Міжміський код, телефон та факс

044-417-50-59 044-417-50-59

5. Електронна поштова адреса

secretar@tomak.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,  яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.tomak.ua/

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

12 вересня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицiєю Наглядової ради було прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ "ТОМАК". Таким чином, повноваження Голови Наглядової ради ПАТ "ТОМАК" Клюка Богдана Олексiйовича було достроково припинено 12 вересня 2016 року за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК".

Клюк Б.О. не володiє пакетом акцiй ПАТ "ТОМАК". Клюк Б.О. займав посаду Голови Наглядової ради ПАТ "ТОМАК" з 11.09.2012 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Клюк Богдан Олексiйович не має. Замiсть Клюка Б.О. Голова Наглядової ради буде обраний вiдповiдно до законодавства та вимог установчих документiв ПАТ "ТОМАК" членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосiв вiд  кiлькiсного складу Наглядової Ради. Згоди на розкриття паспортних даних Клюком  Б.О. не надано.

12 вересня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицiєю Наглядової ради було прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ "ТОМАК". Таким чином, повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ТОМАК" Мисишина Олександра Степановича було достроково припинено 12 вересня 2016 року за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК".

МисишинО.С. володiє пакетом акцiй в розмiрi 11,865383 % статутному капiталi ПАТ "ТОМАК". Мисишин О.С. займав посаду члена Наглядової ради ПАТ "ТОМАК" з 11.09.2012 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Мисишин Олександр Степанович не має. Згоди на розкриття паспортних даних Мисишиним О.С. не надано.

12 вересня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицiєю Наглядової ради було прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради ПАТ "ТОМАК". Таким чином, повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ТОМАК" Петрухи Сергiя  Вiталiйовича було достроково припинено 12 вересня 2016 року за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК".

Петруха С.В. володiє пакетом акцiй в розмiрi 11,865383 % статутному капiталi ПАТ "ТОМАК". Петруха С.В. займав посаду члена Наглядової ради ПАТ "ТОМАК" з 11.09.2012 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Петруха Сергiй  Вiталiйович не має. Згоди на розкриття паспортних даних Петрухою С.В. не надано.

12 вересня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицiєю Наглядової ради було прийнято рiшення про обрання Ревенка Олега Валентиновича членом Наглядової ради ПАТ «ТОМАК». Згоди на розкриття паспортних даних Ревенком О.В. не надано.

Ревенко О.В. не володiє пакетом акцiй ПАТ "ТОМАК". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Ревенко Олег Валентинович не має. Ревенка О.В. призначено членом Наглядової ради ПАТ «ТОМАК» на строк до наступних рiчних зборiв ПАТ «ТОМАК».

Протягом останнiх п’яти рокiв Ревенко О.В. займав наступнi посади: Директор ТОВ КУА "СiПiДжi АссетсМенеджмент" (03.02.2009 - 05.03.2012); директор юридичної служби ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" (21.02.2011 - 09.06.2015); радник Спостережної ради ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" (10.06.2015 - 02.10.2015). Ревенко О.В. є незалежним директором.

12 вересня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицiєю Наглядової ради було прийнято рiшення про обрання Васечка Сергiя Петровича членом Наглядової ради ПАТ «ТОМАК». Згоди на розкриття паспортних даних Васечком С.П. не надано.

Васечко С.П. не володiє пакетом акцiй ПАТ "ТОМАК". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини ВасечкоСергiй Петрович не має. Васечка С.П. призначено членом Наглядової ради ПАТ «ТОМАК» на строк до наступних рiчних зборiв ПАТ «ТОМАК».

Протягом останнiх п’яти рокiвВасечко С.П. займав наступнi посади: Радник директора ТОВ "Ексим-Консалтинг два» (01.12.2009 – 17.01.2012); начальник управлiння по роботi з проблемною заборгованістю Служби безпеки ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" (01.02.2021 – 30.04.2015). Васечко С.П. є незалежним директором.

12 вересня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицiєю акцiонера було прийнято рiшення про обрання Владики Вадима Олександровича членом Наглядової ради ПАТ «ТОМАК». Згоди на розкриття паспортних даних Владикою В.О. не надано.

Владика В.О. володiє пакетом акцiй в розмiрi 8,899035 % статутному капiталi ПАТ "ТОМАК". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Владика Вадим Олександрович не має. Владику В.О. призначено членом Наглядової ради ПАТ «ТОМАК» на строк до наступних рiчних зборiв ПАТ «ТОМАК».

Протягом останнiх п’яти рокiв Владика В.О. займався приватною пiдприємницькою  дiяльнiстю. Владика В.О. є акцiонером ПАТ «ТОМАК».

12 вересня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицiєю Наглядової ради було прийнято рiшення про обрання Ревкова  Вiктора Михайловича членом Наглядової ради ПАТ «ТОМАК». Згоди на розкриття паспортних даних Ревковим В.М. не надано.

Ревков В.М. не володiє пакетом акцiй ПАТ "ТОМАК". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Ревков Вiктор Михайлович не має. Ревкова В.М. призначено членом Наглядової ради ПАТ «ТОМАК» на строк до наступних рiчних зборiв ПАТ «ТОМАК».

Протягом останнiх п’яти рокiв Ревков В.М. займав наступнi посади: 06.2016 -09.2016 ТОВ «Компанiя» АМГ», директор; 12.2015-06.2016 ТОВ «КУА» Фiдоiнвестментс», радник директора; 06.2015-12.2015 ДП «Чугуївський авiацiйний ремонтний завод», директор фiнансовий-заступник директора; 06.2013-06.2015 ТОВ «КУА» Фiдоiнвестментс», директор; 07.2012-05.2013 ПрАТ «КУА»Спарта», голова правлiння 02.2010-07.2012 ТОВ «Спарта Капiтал»,фiнансовий директор. Ревков В.М. є незалежним директором.

12 вересня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицiєю Наглядової ради було прийнято рiшення про обрання Солода Олександра Володимировича членом Наглядової ради ПАТ «ТОМАК». Згоди на розкриття паспортних даних Солодом О.В. не надано.

Солод О.В. не володiє пакетом акцiй ПАТ "ТОМАК". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Солод Олександр Володимирович не має. Солода О.В. призначено членом Наглядової ради ПАТ «ТОМАК» на строк до наступних рiчних зборiв ПАТ «ТОМАК».

Протягом останнiх п’яти рокiв Солод О.В. займав наступнi посади: 06.01.2009 - 22.09.2011 - ЗАТ «ОТП БАНК» (АТ «ОТП БАНК». Молодший юрисконсульт; Старший юрисконсульт; 08.02.2012 - 11.01.2016 - ТОВ «Леруа Мерлен Україна» . Молодший юрист фiнансовго вiддiлу. Юрист фiнансового вiддiлу; 01.07.2016 - по цей час. - ТОВ «Смарт Брок». Директор. Солод О.В. є незалежним директором.

12 вересня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицiєю Наглядової ради було прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної  комiсiї ПАТ "ТОМАК". Таким чином, повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ради ПАТ "ТОМАК" Кулiя Тараса Володимировича було достроково припинено 12 вересня 2016 року за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК".

Кулiй Т.В. володiє пакетом акцiй ПАТ "ТОМАК" в розмiрi 0,000356%. Кулiй Т.В. займав посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ТОМАК" з 23.04.2013 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у Кулiя Тараса Володимировича не має. Замiсть Кулiя Т.В. Голова Ревiзiйної комiсiї буде обраний вiдповiдно до законодавства та вимог установчих документiв ПАТ "ТОМАК" членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї . Згоди на розкриття паспортних даних Кулiєм Т.В. не надано.

12 вересня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицiєю Наглядової ради було прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної  комiсiї ПАТ "ТОМАК". Таким чином, повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ради ПАТ "ТОМАК" Романка Олега Євгенiйовича було достроково припинено 12 вересня 2016 року за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК".

Романко О.Є. володiє пакетом акцiй ПАТ "ТОМАК" в розмiрi 0,000031%. Романко О.Є. займав посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ТОМАК" з 23.04.2013 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у Романка Олега Євгенiйовича не має. Згоди на розкриття паспортних даних Романком О.Є. не надано.

12 вересня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицiєю Наглядової ради було прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної  комiсiї ПАТ "ТОМАК". Таким чином, повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ради ПАТ "ТОМАК" Акуленка Олега Олександровича було достроково припинено 12 вересня 2016 року за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК".

 Акуленко О.О. володiє пакетом акцiй ПАТ "ТОМАК" в розмiрi 0,016901%. Акуленко О.О. займав посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ТОМАК" з 23.04.2013 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у Акуленка Олега Олександровича не має. Згоди на розкриття паспортних даних Акуленком О.О. не надано.

12 вересня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицiєю Наглядової ради було прийнято рiшення про обрання Музику Тетяну Миколаївну членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ТОМАК». Згоди на розкриття паспортних даних Музикою Т.М. не надано.

Музика Т.М. не володiє пакетомакцiй ПАТ "ТОМАК". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Музика Тетяна Миколаївна не має. Музику Т.М. призначено членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ТОМАК» строком на три роки.

Протягом останнiх п’яти рокiв Музика Т.М. займала наступнi посади: Фiнансовий директор ТОВ «ЛАН-ТРАНС» (03.02.2015 – по теперiшнiй час); Фiнансовий директор ТОВ «МIТ IНВЕСТ» (21.03.2012 – 02.02.2015).

12 вересня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицiєю Наглядової ради було прийнято рiшення про обрання Гунько Iрини Василiвни  членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ТОМАК». Згоди на розкриття паспортних даних Гунько I.В. не надано.

Гунько I.В. не володiє пакетом акцiй ПАТ "ТОМАК". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Гунько Iриною Василiвною не має. Гунько I.В. призначено членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ТОМАК» строком на три роки.

Протягом останнiх п’яти рокiв Гунько I.В. займала наступнi посади: Директор ТОВ «АСТЕРIКС ПРОТЕКТ» (06.04.2016– по теперiшнiй час); Директор ТОВ «АСТЕРIКС ПРОТЕКТ» (10.07.2015–16.10.2015р.).

12 вересня 2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОМАК" за пропозицiєю Наглядової ради було прийнято рiшення про обрання Кулiбаби Iгоря  Вячеславовича членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ТОМАК». Згоди на розкриття паспортних даних Кулiбабою I.В. не надано.

Кулiбаба I.В. володiє пакетомакцiй ПАТ "ТОМАК" в розмiрi 11,865380 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Кулiбаба Iгор Вячеславович не має. Кулiбабу I.В. призначено членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ТОМАК» строком на три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв Кулiбаба I.В. не працював.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Клижко Олександр Олексiйович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

14.09.2016

(дата)