Повідомлення про виникнення особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОМАК"
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОМАК"
2. Код за ЄДРПОУ: 14307305
3. Місцезнаходження: 04080, Київ, Вiкентiя Хвойко
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-417-50-59 044-417-50-59
5. Електронна поштова адреса: secretar@tomak.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,  яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.tomak.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
 
II. Текст повідомлення
  1. Вiдповiдно до Рiшення засiдання Наглядової ради Товариства вiд 28.12.2016р. (Протокол №16/2016) звiльнений з 28.12.2016р. Голова Правлiння Клижко Олександр Олексiйович, який займав посаду з 26.07.2016р, Посадова особа не має частки в статутному капiталi емiтента (0%, 0 акцiй), не має судимостей за корисливi або посадовi злочини. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
  2. Вiдповiдно до Рiшення засiдання Наглядової ради Товариства вiд 28.12.2016р. (Протокол №16/2016) призначений з 29.12.2016р. строком на 1 рiк Голова Правлiння Тищенко Володимир Петрович. Попередні посади, якi займав: 01.09.1979-23.05.2013 проходив службу в органах внутрiшнiх справ та податковоїй мiлiцiї, Заступник начальника управлiння начальник; 24.05.2013 -05.07.2013 Вишгородська об’єднана державна податкова iнспекцiя ГУ Мiндоходiв Київської областi, виконуючий обов’язки начальника iнспекцiї. 05.07.2013-27.10.2014 Вишгородська об’єднана державна податкова iнспекцiя ГУ Мiндоходiв Київської областi, начальник Вишгородської ОДПУ ГУ Мiндоходiв у Київськiй областi. Посадова особа не володiє часткою в Статутному капiталi емiтента (0%, 0 акцiй), не має судимостей за корисливi або посадовi злочини. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади
Голова Правлiння
 
(підпис)
 
Тищенко Володимир Петрович
(ініціали та прізвище керівника)
 
 
М.П.
 
03.01.2017 
(дата)