Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів ПАТ «ТОМАК»

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «ТОМАК»

(код ЄДРПОУ 14307305),

місцезнаходження товариства: Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15

Повідомляємо Вас про проведення позачергових Загальних зборів ПАТ «ТОМАК»!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових Загальних зборів: в приміщенні офісного центру «Південна Брама», 4-поверх, що розташований за адресою: 02098, м.Київ, вул. Дніпровська набережна, 26 Ж, кімната для переговорів.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 29 грудня 2017 року, з 10 години 10 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 29 грудня 2017 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 22 грудня 2017 року (станом на 24 годину).

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

  1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК».
  2. Обрання голови і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК».
  3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК».
  4. Про припинення діяльності ПАТ «ТОМАК» шляхом ліквідації (добровільна ліквідація).
  5. Про  призначення ліквідатора ПАТ «ТОМАК» та затвердження його повноважень.
  6. Про визначення місцезнаходження ліквідатора ПАТ «ТОМАК».
  7. Про встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог до ПАТ «ТОМАК».

 

Акціонери ПАТ «ТОМАК» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК» до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК» за адресою: 04080, м.Київ, вулиця Вікентія Хвойко, будинок 15/15, (будівля адміністрації), другий поверх, приймальня (зал засідань), з понеділка по п’ятницю з 11-00 год. до 13-00 год., посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Тищенко В.П. та на власному веб-сайті ПАТ «ТОМАК»  http://www.tomak.ua. Телефон для довідок (044)  425-30-87.

Проекти рішень на позачергові загальні збори акціонерів

ПАТ «ТОМАК»

29 грудня 2017 року

1.   Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «ТОМАК».

1.1.     Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

1) Лапчук Олена Володимирівна – Голова комісії;

2) Лук’янчук Тетяна Борисівна – член комісії;

3) Чобітько Ірина Олександрівна – член комісії;

1.2.     Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному складі.

          2. Обрання голови і секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК».

       Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК» - Васечко С.П., а секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТОМАК» - Владику В.О.

 3.Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів ПАТ «ТОМАК».

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів ПАТ «ТОМАК» (далі – збори):

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

 Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

4.  Про припинення діяльності ПАТ «ТОМАК» шляхом ліквідації (добровільна ліквідація).

Почати процес припинення діяльності ПАТ «ТОМАК» шляхом ліквідації (добровільна ліквідація).

5.Про  призначення ліквідатора ПАТ «ТОМАК» та затвердження його повноважень.

Призначити ліквідатором ПАТ «ТОМАК» Юринця Арсена Володимировича та надати йому повноваження.

6.Про визначення місцезнаходження ліквідатора ПАТ «ТОМАК».

Визначити 04080, Україна, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15, приміщення ПАТ «ТОМАК», корпус 4 (будівля адміністрації), кімната переговорів, як місцезнаходження Ліквідатора ПАТ «ТОМАК».

7.Про встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог до ПАТ «ТОМАК».

Визначити 2 місяці, як строк для заявлення кредиторами своїх вимог до ПАТ «ТОМАК».

 

Наглядова рада ПАТ «ТОМАК»