Зміни до статутних документів

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство «ТОМАК»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

14307305

1.4. Місцезнаходження емітента

04080 м.Київ вул. Вікентія Хвойка буд. 15/15

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044)417-50-59 (044)417-50-59

1.6. Електронна поштова адреса емітента

tomak@avalr.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://tomak.com.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Протоколом Наглядової ради товариства 24/07/2012 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі закінчення терміну перебування на посаді.

Посадова особа Колос Анатолій Іванович (Паспорт: серія ЕЕ номер 351351 виданий 07/02/2001 р. Армянським  міським відділом   Головного Управління МВС України в Криму), яка займала посаду Голова Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0061%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2008 р.

Рішення про призначення прийнято Протоколом Наглядової ради товариства 24/07/2012 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі знову  прийнятий.

Посадова особа Веремчук  Вадим  Васильович (Паспорт: серія СР номер 365909 виданий 19/03/1998 р. Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області), призначена на посаду Голова Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: на 1 рік.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Головний інженер ТОВ  ДП «Інтерзв`язок».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.

Голова правління

 

 

 

Веремчук  Вадим  Васильович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

 

(дата)