Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента про зміну посадових осіб ПАТ "ТОМАК"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ТОМАК"

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ТОМАК"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

14307305

1.4 Місцезнаходження емітента

04080, м. Київ, Вiкентiя Хвойки, 15/15

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

044 417 50 59 044 417 50 59

1.6 Електронна поштова адреса емітента

office@tomak.ua

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.tomak.com.ua

1.8 Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

 
 

 

2. Текст повідомлення

23.04.2013 р. загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ТОМАК» (Протокол № 1), прийняте рiшення про звiльнення (дострокове припинення повноваження) Члена Ревiзiйної комiсiї - Голови Ревiзiйної комiсiї – Новотного Володимира Йосиповича, на пiдставi пропозицiї акцiонера.
Новотний Володимир Йосипович володiє часткою в статутному капiталi 0,0094% (3000 простих iменних акцiй).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.04.2012 р.
Не надав згоду на розкриття паспортних даних.

23.04.2013 р. загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ТОМАК» (Протокол № 1), прийняте рiшення про призначення (обрання) Члена Ревiзiйної комiсiї - Голови Ревiзiйної комiсiї – Кулiя Тараса Володимировича, на пiдставi пропозицiї акцiонера.
Кулiй Тарас Володимирович володiє часткою в статутному капiталi 0,0000% (6 простих iменних акцiй).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено (обрано) – 3 роки.
Протягом своєї дiяльностi обiймав посаду голови правлiння.
Не надав згоду на розкриття паспортних даних.

23.04.2013 р. загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ТОМАК» (Протокол № 1), прийняте рiшення про звiльнення (дострокове припинення повноваження) Члена Ревiзiйної комiсiї - Акуленка Олега Олександровича, на пiдставi пропозицiї акцiонера.
Акуленко Олег Олександрович володiє часткою в статутному капiталi 0,0169% (5400 простих iменних акцiй).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.04.2012 р.
Не надав згоду на розкриття паспортних даних.

23.04.2013 р. загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ТОМАК» (Протокол № 1), прийняте рiшення про призначення (обрання) Члена Ревiзiйної комiсiї – Романко Олега Євгенiйовича, на пiдставi пропозицiї акцiонера.
Романко Олег Євгенiйович володiє часткою в статутному капiталi 0,0000% (10 простих iменних акцiй).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено (обрано) – 3 роки.
Протягом своєї дiяльностi обiймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «ТОМАК».
Не надав згоду на розкриття паспортних даних.

23.04.2013 р. загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ТОМАК» (Протокол № 1), прийняте рiшення про звiльнення (дострокове припинення повноваження) Члена Ревiзiйної комiсiї – Макаренко Юлiї Сергiївни, на пiдставi пропозицiї акцiонера.
Макаренко Юлiя Сергiївна володiє часткою в статутному капiталi 0,0002% (50 простих iменних акцiй).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 24.04.2012 р.
Не надала згоду на розкриття паспортних даних.

23.04.2013 р. загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ТОМАК» (Протокол № 1), прийняте рiшення про призначення (обрання) Члена Ревiзiйної комiсiї – Акуленка Олега Олександровича, на пiдставi пропозицiї акцiонера.
Акуленко Олег Олександрович володiє часткою в статутному капiталi 0,0169% (5400 простих iменних акцiй).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено (обрано) – 3 роки.
Протягом своєї дiяльностi обiймав посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ТОМАК».
Не надав згоду на розкриття паспортних даних.

 

3. Підпис

Голова правлiння Веремчук Вадим Васильович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.