Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТОМАК»

Додаток № 1

до Протоколу № 3/2013 від 11.02.2013 р.

 

Повідомлення

про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «ТОМАК»

(далі за текстом також - Товариство)

 

Шановний акціонер!

Повідомляємо про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТОМАК» (код за ЄДРПОУ 14307305, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15), які відбудуться 23.04.2013 р. о 09 год. 00 хв. в приміщенні актової зали Оздоровчого центру «Джерело», що розташоване за адресою: 04075, м. Київ, вул. Курортна, буд. 4.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових (річних) загальних зборах акціонерів Товариства: з 08 год. 00 хв. до 08 год. 50 хв. 23.04.2013 р. за місцем проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових (річних) загальних зборах акціонерів Товариства: 17.04.2013 р., станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 1. Про обрання Лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Про обрання Голови та секретаря чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Затвердження порядку ведення (регламенту) чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Про звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Про звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Про звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 7. Про затвердження річного звіту та фінансового результату Товариства за 2012 рік.
 8. Про розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2012 рік.
 9. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 11. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
 12. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ТОМАК» за 2012 рік, (тис. грн.)

Найменування показника

Звітний період

2012 р.

Попередній період

2011 р.

Усього активів

55 364

52 148

Основні засоби

46 925

45 968

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

770

801

Сумарна дебіторська заборгованість

1 806

1 627

Грошові кошти та їх еквіваленти

340

28

Нерозподілений прибуток

(11 644)

(7 162)

Власний капітал

5 559

10 041

Статутний капітал

7 987

7 987

Довгострокові зобов'язання

36 017

36 005

Поточні зобов'язання

13 788

6 102

Чистий прибуток (збиток)

(4 482)

(8 633)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

31 949 485

31 949 485

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

86

117

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Для участі у чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам Товариства – паспорт; представникам акціонерів Товариства – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

З матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, можна ознайомитися у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., за адресою: 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 15/15, адміністративний корпус ПАТ «ТОМАК», 2 поверх, приймальня голови правління Товариства, а в день проведення загальних зборів – також, у місці їх проведення.

Посадова особа Товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Лошкарьова А.О., довідки за телефоном: (044) 417-50-59.

Правління ПАТ «ТОМАК»

 

Опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» від 15.03.2013 р. № 51.