Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПАТ "ТОМАК"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОМАК"

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОМАК"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

14307305

1.4 Місцезнаходження емітента

04080, м. Київ, Вiкентiя Хвойко, 15/15

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

044 417-50-59 044 417-50-59

1.6 Електронна поштова адреса емітента

office@tomak.ua

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.tomak.com.ua

1.8 Вид особливої інформації

Одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

   

 

2. Текст повідомлення

Рiшення про одержання позики прийняте 04.07.2013 р. Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Дата пiдписання договору – 25.07.2013 р.
Предмет договору – отримання грошових коштiв в iноземнiй валютi на умовах забезпечення, строковостi, повернення та плати за користування.
Вид позики – процентна.
Сума одержаної позики – не бiльше 4 500 000,00 доларiв США (еквiвалент – 35 968 500,00 грн.)
Процентна ставка – 10% рiчних (фiксована).
Строк, на який надано позику – 74 мiс.
Умови повернення позики - визначенi у договорi, зокрема, Позичальник зобов’язаний своєчасно та в повному розмiрi повернути позику та проценти за користування, в строк 74 мiс.
Активи, що наданi у iпотеку – нерухоме майно, визначене у Договорi, зокрема, майновий комплекс, що знаходиться у м. Києвi по вул. Вiкентiя Хвойки, 15/15; адмiнiстративно-виробничi примiщення адмiнiстративного корпусу (лiтера «Г»), що знаходиться у м. Києвi по вул. Вiкентiя Хвойки, 15/15; нежитловий будинок – колишнiй наземний склад з пiдвалом цивiльної оборони, що знаходиться у м. Києвi по вул. Вiкентiя Хвойки, 15/15/6 (лiтера 2).
Дата зарахування коштiв на поточний рахунок – 03.09.2013 р.
Позикодавець – LAKRESON SERVICES LTD, реєстрацiйний номер: 313692, мiсцезнаходження: Бульвар Архiєпископа Макарiу III, 155, Протеас Хаус, 5-й поверх, 3026, мiсто Лiмасол, Кiпр.
Вартiсть чистих активiв емiтента, розрахованих на початок року – 1 441 тис. грн.
Спiввiдношення суми одержаної позики до вартостi активiв на початок року (у вiдсотках) - 69,91%
Мета використання коштiв отриманих за договором позики - поповнення оборотних грошових коштiв для фiнансування своєї дiяльностi згiдно статуту.
Розмiр одержаної частини позики (траншу) у грошовiй формi – 89 000,00 доларiв США (еквiвалент – 711 377,00 грн.).
Розмiр одержаної частини позики (у вiдсотках) до розмiру позики – 1,98%
Дата одержання частини позики (траншу) – 03.09.2013 р.

 

3. Підпис

Голова правлiння Веремчук Вадим Васильович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.